• Slide01
  • Slide02

logotyp nfosigwlife 150x107pxProjekt Refrigerants LIFE Cycle je spolufinancován Evropskou komisí v rámci finančního instrumentu LIFE+

Projekt LIFE18 CCM/PL/001100 s názvem „Demonstrační zařízení pro separaci odpadních chladicích směsí” je spolufinancován Evropskou unií v rámci finančního nástroje LIFE.

Žadatelem a koordinujícím příjemcem je PROZON Nadace na ochranu klimatu.

Spolupříjemci:

Chemat Sp. z o.o.

Ekotez Ltd.

Projekt byl zahájen 1. července 2019. Jeho celková hodnota je 1 953 715 EUR, z čehož financování z programu LIFE číní 54,84% způsobilých nákladů, tj. 993 683 EUR.

 

HLAVNÍ CÍL

Snížení emisí fluorovaných skleníkových plynů do atmosféry z chladicí a klimatizační techniky

Díky možnosti zpracování v dotyčném zařízení odpadních chladiv na plnohodnotná chladiva a jejich opětovného uvedení na trh EU se sníží spotřeba původních chladiv a tímto i emise F-plynů. Díky nakládání s odpady v dotyčném zařízení bude také možné vyhnout se emisím spojeným se současným procesem spalování odpadních chladiv. Projekt bude také zahrnovat snížení specifických emisí vyplývajících z vysokých nákladů na nakládání s odpadními chladivy, a to beznákladovým přijetím odpadu ke zpracování v dotyčném zařízení. Předpokládá se, že na konci projektu bude dosaženo snížení emisí HFC na úrovni 74 000 t ekvivalentu CO2/rok.

 

ZVLÁŠTNÍ CÍLE

Výroba, zkoušky a implementace demonstračního zařízení pro separaci chladicích směsí

Pro splnění hlavního cíle je nutné vyrobit, vyzkoušet a implementovat inovativní zařízení pro separaci odpadních chladicích směsí. Provedení zařízení v demonstrační verzi umožní optimalizovat parametry a zdokonalit technologii tak, aby umožnit její implementaci na trhu a spuštění distribuční služby.

 

Rozšíření systému sběru odpadních chladiv.

Dalším cílem podporujícím maximalizaci výsledků projektu je rozšíření sítě pro sběr odpadních chladiv, tj. suroviny, která má být v dotyčném zařízení zpracována. Vytvořením místa sběru odpadů v České republice a šířením služby mezi subjekty chladírenského a klimatizačního průmyslu v Polsku a v zahraničí bude možné na konci projektu shromáždit odpadní chladiva na úrovni 100 tun/rok.

 

Zvýšení v chladírenském a klimatizačním průmyslu povědomí o environmentálních aspektech nakládání s odpadními chladivy.

Cílem je také zvýšit mezi subjekty chladírenského a klimatizačního průmyslu povědomi o správném nakládání s odpadními chladivy a s tímto souvisejícím dopadem na životní prostředí. Jedná se o důležitý aspekt ovlivňující rozhodnutí v této oblasti, proto se předpokládá, že do konce projektu se počet subjektů předávajících odpady ke zpracování zvýší o 30 % a dosáhne minimálně 450.


 
LIFE NETWORKING

Nejen technologie, ale především životní prostředí!

S ohledem na rizika související s globálním oteplováním a změnami klimatu byla navázána spolupráce s projektem LIFE „Urban Wind”

  • Budování ekologického povědomí veřejnosti
  • Zvýšení skupiny příjemců projektu
  • Zvýšení povědomí veřejnosti o způsobech snížení emisí fluorovaných skleníkových plynů do atmosféry
  • Organizace společných environmentálních akcí