Zapytanie ofertowe nr 02/2023/LEGALHFC z dnia 28.11.2023 r.

Szanowni Państwo,

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na usługę realizacji filmu promocyjnego w ramach projektu Legal HFC 4LIFE – Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu” LIFE22-GIC-PL- LEGAL HFC 4 LIFE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE.

 

Załączamy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Informujemy, że termin składania ofert upływa 06.12.2023 r.

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska

Projekt RE-ELECTRO 4 LIFE na IV TECHCO FORUM

21-22 listopada 2023 r. w Zabrzu odbyło się IV TECHCO Forum, czyli spotkanie branży chemicznej organizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC).  Zakres tematyczny tegorocznej edycji obejmował zagadnienia środowiskowe i energetyczne, a także związane z nimi wyzwania technologiczne i regulacyjne.

Program IV edycji TECHCO Forum zawierał wystąpienia skupione wokół zagadnień takich jak zrównoważony rozwój, gospodarka obiegu zamkniętego, recykling chemiczny czy perspektywy wykorzystania wodoru i atomu w przemyśle.

Podczas drugiego dnia konferencji, który poświęcony był zrównoważonemu rozwojowi, GOZ i nowoczesnym technologiom, z prezentacją ekspercką wystąpiła Martyna Jankiewicz, kierownik projektów PROZON Fundacji Ochrony Klimatu. Zgromadzeni uczestnicy mieli możliwość poznać główne założenia projektu RE-ELECTRO 4 LIFE, który pozwoli na wdrożenie modelu biznesowego RE-USE, by wykorzystać ponownie części z urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. O projekcie można przeczytać również w najnowszym numerze Magazynu Polska Chemia.

TECHCO Forum było dobrą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami i prelegentami. W panelach dyskusyjnych i rozmowach eksperckich uczestniczyli przedstawiciele wielu firm i organizacji reprezentujących branżę chemiczną, a także środowisko naukowe, prawnicze czy organy unijne. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie PIPC i możliwość udziału w tak ważnym wydarzeniu!

 

Więcej informacji o IV TECHCO Forum.

Martyna Jankiewicz podczas prezentacji eksperckiej na IV TECHCO Forum

 

Dzień Otwarty projektu LEGAL HFC 4 LIFE

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu od 1 września 2023 roku realizuje projekt LEGAL HFC 4 LIFE, który jest finansowany ze środków unijnych. Jego głównym celem jest opracowanie oraz wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu. Przemyt oraz handel tak pozyskanymi czynnikami nie pozwala na pełną realizację planu ograniczania stosowania HFC oraz redukcji emisji, które zakłada Rozporządzenie 517/2014 oraz jego nowelizacja.

Bardzo ważnym krokiem milowym w realizacji projektu był Dzień Otwarty LEGAL HFC 4 LIFE. PROZON Fundacja Ochrony Klimatu na to wydarzenie zaprosiła głównych interesariuszy projektu, m.in. przedstawicieli administracji publicznej (Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Klimatu i Środowiska), przedstawicieli Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Centralnego Biura Śledczego. Zaproszenia otrzymali również przedstawiciele branży Chłodnictwa i Klimatyzacji, przedsiębiorcy oraz partnerzy PROZONu oraz dziennikarze zajmujący się tematyką ekologiczną i prośrodowiskową. W odpowiedzi na otrzymane wiadomości mailowe na wydarzenie zapisało się łącznie 217 osób.

Dzień Otwarty Projektu Legal HFC 4 Life przyniósł szereg ważnych wniosków i konkluzji: przemyt czynników chłodniczych stanowi istotne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia publicznego, a jego skala jest zatrważająca. Konieczne jest wdrożenie rygorystycznych przepisów i kontroli, aby ograniczyć przemyt czynników chłodniczych i promować legalne praktyki w branży chłodniczej. Dzień Otwarty Projektu LEGAL HFC 4 LIFE stanowił ważne wydarzenie, które skupiło uwagę na problematyce przemytu czynników chłodniczych i związanym z nią kwestiach prawnych. Uczestnicy mieli okazję zdobyć nową wiedzę, wymieniać doświadczenia oraz nawiązać kontakty z ekspertami w dziedzinie chłodnictwa i prawa ochrony środowiska. Projekt ten przyczyni się do podniesienia świadomości na temat konieczności działań mających na celu ochronę środowiska oraz promocję legalnych praktyk w dziedzinie czynników chłodniczych.

Organizatorzy wyrażają wdzięczność wszystkim prelegentom, uczestnikom i partnerom, którzy przyczynili się do sukcesu Dnia Otwartego projektu LEGAL HFC 4 LIFE. Projekt ten stanowi ważny krok w kierunku ochrony środowiska i promowania zrównoważonych praktyk w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.

 

I Spotkanie konsorcjum RE-ELECTRO 4 LIFE

W Grabcach Józefpolskich, gdzie swoją nową siedzibę ma PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, 6 października 2023 roku odbyło się I spotkanie konsorcjum RE-ELECTRO 4 LIFE. W jego skład wchodzą PROZON, EKOTEZ, Politechnika Wrocławska i K-NET.

Na miejscu członkowie zespołu projektu wspólnie zwiedzili powstający obiekt, w którym będą realizowane główne założenia projektu. Ma on na celu wdrożenie modelu biznesowego RE-USE opartego o gospodarkę o obiegu zamkniętym w celu ponownego użycia odzyskanych części ze ZSEE na przykładzie zdemontowanych urządzeń CHiK.

Celami szczegółowymi są:

  • wzrost liczby dostępnych na rynku części zamiennych – 4500 szt./rok
  • wzrost liczby naprawionych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych – 1000 szt./rok
  • wdrożenie sieci dystrybucji produktów – Polska, Niemcy, Czechy i Słowacja
  • stworzenie stanowisk do diagnostyki elementów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
  • rozbudowa sieci selektywnej zbiórki odpadów – 260 ton/rok
  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – 5 t CO2eq/rok
  • wzrost świadomości ekologicznej w temacie gospodarki o obiegu zamkniętym, second life i reuse wśród interesariuszy projektu i ogółu społeczeństwa.

Czas realizacji założeń zaplanowano do 28 lutego 2026 roku.