• Slide01
  • Slide02

logotyp nfosigwlife 150x107pxProjekt Refrigerants LIFE Cycle jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

Projekt LIFE18 CCM/PL/001100 pn. „Instalacja demonstracyjna do separacji mieszanin czynników chłodniczych” jest współfinansowany przez: Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE.

Wnioskodawcą i Beneficjentem Koordynującym jest PROZON Fundacja Ochrony Klimatu.

Współbeneficjentami są:

Chemat Sp. z o.o.

Ekotez Ltd.

Projekt rozpoczął się 01 lipca 2019 r. Jego całkowita wartość to 1 953 715 EUR, z czego dofinansowanie z programu LIFE wynosi 54,84% kosztów kwalifikowalnych, czyli 993 683 EUR

 

CEL GŁÓWNY

 

Ograniczenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych do atmosfery z sektora chłodniczo-klimatyzacyjnego
Dzięki możliwości przetworzenia w przedmiotowej instalacji mieszanin czynników chłodniczych na pełnowartościowe czynniki, a następnie wtórne wprowadzenie ich na rynek UE, zostanie zmniejszone zapotrzebowanie na pierwotne czynniki chłodnicze, a w konsekwencji redukcja emisji F- gazów. Dzięki zagospodarowaniu czynników w przedmiotowej instalacji możliwe będzie również uniknięcie emisji związanej ze stosowanym obecnie procesem spalenia czynników chłodniczych. Projekt będzie się również wiązać z ograniczeniem emisji celowej wynikającej z wysokich kosztów zagospodarowania czynników chłodniczych, poprzez bezkosztowe przyjmowanie czynników do przetworzenia w przedmiotowej instalacji. Zakłada się osiągnięcie na koniec projektu redukcji emisji HFC na poziomie 74 000 t ekwiwalentu CO2/rok.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

Wykonanie, przetestowanie i wdrożenie demonstracyjnej instalacji do rozdziału mieszanin czynników chłodniczych
W celu spełnienia założonego celu głównego, konieczne jest wykonanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnej instalacji do rozdziału mieszanin czynników chłodniczych. Wykonanie instalacji w skali demonstracyjnej pozwoli na zoptymalizowanie parametrów i doprecyzowanie technologii w taki sposób, aby umożliwić jej wdrożenie rynkowe i uruchomienie usługi rozdziału.

Rozbudowa systemu gromadzenia czynników chłodniczych do zagospodarowania
Dodatkowym celem wspierającym maksymalizację rezultatów projektu jest rozbudowa sieci zbierania czynników chłodniczych do zagospodarowania, czyli surowca do przetworzenia w przedmiotowej instalacji. Dzięki stworzeniu punktu zbierania czynników w Czechach oraz rozpowszechnianiu usługi wśród podmiotówbranży chłodniczo - klimatyzacyjnej w Polsce i za granicą, możliwe będzie na koniec projektu gromadzenie czynników chłodniczych na poziomie 100 ton/rok.

Zwiększenie świadomości w branży chłodniczo - klimatyzacyjnej na temat środowiskowych aspektów zagospodarowania czynników chłodniczych 
Celem jest również podniesienie świadomości wśród podmiotów sektora chłodnictwa i klimatyzacji, w zakresie prawidłowego zagospodarowania czynników chłodniczych i związanego z tym wpływu na środowisko. Jest to istotny aspekt wpływający na decyzje w tym zakresie, dlatego zakłada się, że do końca projektu ilość podmiotów przekazujących czynniki do przetworzenia wzrośnie o 30% iosiągnie ilość minimum 450.


 LIFE NETWORKING

Nie tylko technologia, ale przede wszystkim środowisko!

Mając na uwadze zagrożenie związane z globalnym ociepleniem i zmianami klimatu, została nawiązana współpraca z projektem LIFE „Urban Wind” 

 Cele współpracy:

  • Budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa
  • Zwiększenie grona odbiorców projektu
  • Podniesie świadomość społeczeństwa na temat sposobów ograniczenia emisji fluorowanych gazów cieplarnianych do atmosfery
  • Organizacja wspólnych eventów środowiskowych