• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
baner (4)
previous arrow
next arrow

Akce

AKCE

A – Přípravné akce:

Cílem těchto činností je získání nezbytných investičních povolení. Rozsah prací zahrnuje dílčí opatření, jako je Zelená politika nákupu, získání rozhodnutí o podmínkách životního prostředí a vytváření dohod týkajících se požadavků dle Stavebního zákona.

C – Prováděcí akce:

C 1 – Adaptace infrastruktury v místě předváděcí instalace:

Následující činnosti jsou prováděny v rámci výše uvedených dílčích akcí: získávání rozhodnutí o zpracování odpadu, pronájem průmyslové haly a kancelářských prostor, přizpůsobení prostoru pro instalaci, příprava elektrické instalace, včetně montáže nových elektrických rozvaděčů, instalace kontrolního systému pro únik chladiva, ventilačního systému, připojovací infrastruktura pro sanitární zařízení a náčiní

C 2 – Instalační – čistící proces:

Cílem této činnosti je provedení instalace pro regeberaci a laboratorní zkoušky směsí odpadního chladiva přiváděného ke zpracování.

C 3 – Provedení instalace pro separaci směsí odpadního chladiva:

Činnost pokrývá nákup materiálu a vybavení potřebného pro realizaci instalace, svařování a montážní práce, výstavbu nosné konstrukce, instalaci kontrolních a měřících zařízení stejně jako nákup a instalaci plynových tepelných čerpadel.

C 4 – Testování a validace vzorové instalace:

Cílem této činnosti je provedení řady testů, jejichž výsledek bude použit pro validaci a optimalizaci operací u příslušných instalací.

C 5 – Rozšíření sběrného systému pro směsi odpadního chladiva:

Tato činnost zahrnuje nákup nádrží a lahví pro recyklaci směsí odpadního chladiva, rozšíření současného elektronického skladového systému, rozšíření a zavedení sběrného systému pro směsi odpadního chladiva v Polsku, poté i v České republice, na Slovensku a v Německu, stejně jako v ostatních zemí EU. Součástí této činnosti bude zhotovení zprávy o zřízení sítě sběru chladiva v České republice.

C 6 – Replikace a technologický transfer:

Tato činnost spočívá ve vypracování Replikačního a transferového plánu, provedení analýzy trhu, přípravu business plánu, stejně jako licenčního balíčku, který umožní technologickou replikaci.

D – Monitorovací činnosti:

D 1 – Monitorování dopadu projektu na otázku životního prostředí:

Cílem této činnosti je monitorovat dopad projektových aktivit na předpokládané problémy životního prostředí. Jako součást úkolu byla vypracována výchozí zpráva pro monitorování účinků na životní prostředí, a dále je v plánu příprava střednědobé a finální zprávy.

D 2 – Monitorování socio-ekonomického dopadu projektu:

Cílem této činnosti je monitorovat socio-ekonomický dopad projektových činností. Součástí úkolu je vyhotovení výchozí zprávy o socio-ekonomických indikátorech, a poté je plánováno vyhotovit střednědobou a finální zprávu.

E – Diseminační činnosti:

E 1 – Marketingové aktivity zaměřené na širokou veřejnost:

Cílem činnosti je vést diseminační kampaně zaměřené na širokou veřejnost. V rámci provádění těchto činností se realizují/budou realizovat dílčí akce, jako např.: tvorba a udržování webových stránek projektu, příprava mediálních kampaní, meetingů a propagačních materiálů, informačních meetingů pro širokou veřejnost, stejně jako příprava reportu pro laickou veřejnost.

E 2 – Veletrhy a konference pro zúčastněné strany:

Marketingové aktivity E2 jsou zaměřeny na účast na veletrzích a organizování konferencí pro zúčastněné strany. Tyto činnosti zahrnují účast na veletrzích, i mezinárodních, stejně jako organizaci mezinárodních konferencí.

E 3 – Propagace a komunikace pro zúčastněné strany:

Aktivitami E3 je propagace a komunikace pro zúčastněné strany. V rámci této aktivity jsou připravovány propagační materiály pro hlavní cílové skupiny, stejně jako informační meetingy se zúčastněnými stranami. Kromě toho probíhá další spolupráce s projekty Life Networking.

F – Řídící činnosti:

Činnosti F zahrnují projektový management. V rámci těchto činností byl sestaven tým projektového managementu a řídící výbor, zahajovací schůzka proběhla v Bruselu. Tyto činnosti zahrnují reporting Evropské komisi a přípravu plánu AFTER-LIFE.