• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Działania

A – działania przygotowawcze:

Celem działań jest pozyskanie niezbędnych pozwoleń inwestycyjnych. W zakres prac wchodzą poddziałania, takie jak opracowanie Polityki Zielonych Zakupów, pozyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz pozyskanie uzgodnień w zakresie wymagań Prawa Budowlanego.

C – działania wdrożeniowe:

C 1 – Dostosowanie infrastruktury w miejscu posadowienia instalacji demonstracyjnej:

W obrębie powyższej podakcji przeprowadzane są następujące działania: pozyskanie decyzji na przetwarzanie odpadów, wydzierżawienie hali przemysłowej oraz powierzchni biurowej, dostosowanie powierzchni pod instalację, dostosowanie instalacji elektrycznej, w tym wybudowanie nowej rozdzielni elektrycznej, montaż systemu kontroli wycieków czynników chłodniczych, systemu wentylacji, podłączenie mediów do urządzeń oraz przyborów sanitarnych.

C 2 – Wykonanie instalacji – oczyszczanie:

Celem akcji jest wykonanie instalacji do oczyszczania i badania odpadów mieszanin czynników chłodniczych przekazywanych do zagospodarowania.

C 3 – Wykonanie instalacji do rozdziału odpadów mieszanin czynników chłodniczych:

Działanie obejmuje zamówienie materiałów i urządzeń niezbędnych do budowy instalacji, przeprowadzenie prac spawalniczych i monterskich, wykonanie konstrukcji wsporczej, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej, a także zakup i montaż gazowych pomp ciepła.

C 4 – Przeprowadzenie testów i walidacja instalacji demonstracyjnej

Celem akcji jest przeprowadzenie serii testów, których wyniki posłużą do walidacji i optymalizacji pracy przedmiotowej instalacji.

C 5 – Rozbudowa systemu gromadzenia odpadów mieszanin czynników chłodniczych

Akcja obejmuje zakup zbiorników i butli do odzysku odpadów mieszanin czynników chłodniczych, rozbudowę istniejącego elektronicznego systemu magazynowego, rozbudowę i wdrożenie systemu gromadzenia odpadów mieszanin czynników chłodniczych w Polsce, następnie w Czechach, Słowacji i Niemczech, a także innych krajach UE. W ramach tego działania zostanie też przygotowany Raport oraz Sprawozdanie dotyczące wdrożenia sieci gromadzenia czynników chłodniczych w Czechach.

C 6 – Replikacja i transfer technologii

Działanie polega na opracowaniu Planu Replikacji i Transferu, wykonaniu analizy rynkowej, opracowaniu Biznes Planu, a także Pakietu Licencyjnego, co umożliwi replikację technologii.

D – działania monitorujące:

D 1 – Monitoring wpływu projektu na problem środowiskowy

Celem akcji jest monitoring wpływu działań projektowych na założony problem środowiskowy. W ramach zadania został opracowany Raport Bazowy monitorowania efektów środowiskowych, a w dalszej kolejności planuje się przygotowanie Raportu Śródokresowego i Końcowego.

D 2 – Monitoring wpływu społeczno – ekonomicznego projektu

Celem akcji jest monitoring wpływu społeczno – ekonomicznego działań projektowych. W ramach zadania został opracowany Raport Bazowy wskaźników społeczno – ekonomicznych, a w dalszej kolejności planuje się przygotowanie Raportu Śródokresowego i Końcowego.

E – działania upowszechniające:

E 1 – Działania marketingowe skierowane do ogółu społeczeństwa

Celem działania jest prowadzenie akcji upowszechniających skierowanych do ogółu społeczeństwa. W ramach realizacji akcji przeprowadzone / prowadzone są poddziałania takie jak: stworzenie i prowadzenie strony internetowej projektu, przygotowanie kampanii medialnych, spotkań i materiałów promocyjnych, spotkania informacyjne dla ogółu społeczeństwa, a także przygotowanie Raportu Laika.

E 2 – Targi i konferencje dla interesariuszy

Działania marketingowe E2 mają na celu uczestnictwo w targach oraz organizacji konferencji dla interesariuszy. Działania te obejmują udział w targach branżowych, udział w międzynarodowych targach, a także organizację międzynarodowych konferencji.

E 3 – Promocja i komunikacja dla interesariuszy

Działania E3 to promocja i komunikacja dla interesariuszy. W ramach tego działania przygotowuje się materiały promocyjne dla głównych grup docelowych, a także prowadzone są spotkania informacyjne z interesariuszami. Ponadto, prowadzona jest współpraca z innymi projektami w ramach Life Networking.

F – działania zarządzania:

Działania F obejmują zarządzanie projektem. W ramach tych działań powołano Zespół Zarządzający Projektem, Komitet Sterujący, a także wzięto udział w spotkaniu inauguracyjnym w Brukseli. Działania te obejmują również tworzenie sprawozdań do Komisji Europejskiej oraz przygotowanie AFTER-LIFE Plan.