• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Rezultaty

OCZEKIWANE REZULTATY

  1. Redukcja emisji HFC o 74 000 ton ekwiwalentu CO2/rok

  2. Wykonanie i przetestowanie innowacyjnej instalacji prototypowej do rozdziału odpadów mieszanin czynników chłodniczych oraz optymalizacja parametrów jej pracy

  3. Wdrożenie rynkowe w Polsce przedmiotowej instalacji oraz wprowadzenie usługi rozdziału odpadów mieszanin czynników chłodniczych

  4. Rozbudowa systemu gromadzenia odpadów czynników chłodniczych – zakłada się, że obszar oddziaływania projektu zostanie rozszerzony na 11 krajów (Polska, Czechy, Estonia, Finlandia, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Ukraina, Węgry)

  5. Replikacja geograficzna instalacji do innych krajów UE – zakłada się wybudowanie 2 analogicznych instalacji do 2024 roku. Redukcja emisji HFC dla wspomnianych instalacji szacowana jest na poziomie 702 000 ton ekwiwalentu CO2/rok

  6. Wzrost świadomości ekologicznej w branży chłodniczo-klimatyzacyjnej – miarą wzrostu świadomości będzie ilość podmiotów przekazujących odpadowe czynniki do zagospodarowania Wnioskodawcy. Zakłada się, że do końca projektu będzie to wzrost o ok. 30% w stosunku do bazowej ilości 340 podmiotów przekazujących czynniki Beneficjentowi do zagospodarowania